อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก

ที่ว่าการอำเภอสามชุก หมู่ ๒ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๕๗๒๐๐๘

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


อำเภอสามชุกได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีสมาชิกจัดตั้งรวม  9,186  คน 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ผู้แทนระดับหมู่บ้าน  จำนวน  68  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
-  คณะกรรมการระดับตำบล    จำนวน  7  คณะ

-  คณะกรรมการระดับอำเภอ   จำนวน  1  คณะ